Влезе в сила Законопроектът за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ

Влезе в сила Законопроектът за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ

Влезе в сила Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

Законът предвижда промяна при арендата в земеделието и дава право да се сключва договор за аренда със съсобственик на земеделска земя, ако той притежава повече от половината от съсобствения имот или ако е упълномощен от съсобствениците, но само ако заедно притежават 51% от площта на имота.
Минималният срок на договор за аренда остава без изменение – 4 стопански години.

закон за собственост и ползване на земеделски земи

Създава се и нов член 37ж, който гласи, че собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни могат да създават масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение.

Попитайте Вашия софтуерен експерт как може лесно да се ориентирате за наетите площи в модул “Имоти” на TechnoFarm!