Повече за Модул Агротехника

4. agrotehnika

Модул Агротехника е предназначен за всички земеделски стопани, които:
• Ползващи ваучери за гориво
• Планиращи мероприятията върху обработваните парцели
• Използващи GPS Следене на машини и гориво
• Водещи регистър на извършените обработки и следящи добивите от всеки парцел
• Следящи за ефикасността на разходите за механизаторите при обработка на земята
• Използващи дисплеи за навигация Trimble

 

 

Функции

Анализ и визуализиране на:
• Релефа на обработваемите площи
• Реално обработената площ от парцела –показване на пропуските при обработката или участъците от полето, които не са покрити от машината
• Застъпена следа в % и дка – площта, която е покрита два или повече
пъти – важно при отчитането на разходите за торове и препарати
• Планиране на мероприятия за всеки парцел по години.
• Регистър на реалните обработки за всеки парцел
НОВО! Справки за извършената работа по машини и механизатори
НОВО! Изчисляване на възнагражденията на база на обработената площ от всеки парцел
НОВО! Визуализиране на движението на машините спрямо различни слоеве и КВС имоти

Ползи

• Визуализиране и установяване на презастъпените площи при обработка на блока
• Създаване на история на извършените мероприятия през годините за всеки парцел
• Ефективно управление на ресурсите, свързани с мероприятията в стопанството
• Пестене на време за изготвяне на дневници за горива и дневник за агрохимичните обработки
• Контрол в реално време на извършваните дейности от машините и изпълнителите
• Контрол на разходите за гориво и препарати
НОВО! Контрол на възнагражденията за механизаторите
• Визуализиране на справки от извършените обработки.

Резултати

• Дневници за проведени агрохимични обработки
• Дневник за гориво
• История на мероприятията по години
НОВО! Справки по механизатор/ служител за извършените мероприятия.
НОВО! Справки за заработките на служителите