Повече за Модул Дялов капитал

5. dqlov kapital

 

 

Модул Дялов капитал е предназначен за малки, средни и големи земеделски кооперации.

 

 

Функции

• Създаване на бланки за заявления за постъпване или напускане на
кооперацията
• Определяне на сумата за разпределяне на дивиденти, като софтуераът се съобразява със заложените данъчни изисквания към този вид доход на член-кооператорите
• Визуализиране на история на разпределените дивиденти и отчетните периоди за изплащане на сумите
• Изплащане на дивиденти чрез касата на кооперацията с помощта на
разходни касови ордери или по банков път чрез създаването на платежни нареждания за банков превод
• Възможност за сторниране на некоректните плащания

Ползи

• Създаване и управление на регистър на член-кооператорите
• Използване на информацията за внесения и текущия дялов капитал на всеки един член-кооператор, а също така и общо за кооперацията
• Създаване и поддържане на информация за задълженията на кооперацията към изключените член-кооператори
• Осигуряване на лесен и бърз достъп до информация за начислените и изплатени дивиденти

Резултати

• Извеждане на справки за активни и изключени член-кооператори
• Отчети за определен период
• Изчисление на дивидент, които трябва да получи всеки член-кооператор