Повече за Модул Имоти

2. imoti

Модул Имоти е предназначен за всички земеделски стопани, които:
• Купуват, наемат, арендуват, преотдават или продават земеделска земя
• Притежават собствена земеделска земя
• Ежегодно изплащат рента за различни стопански години
• Подават анкетна карта за регистрация по Наредба № 3 от 1999г. на МЗХ
• Подават декларация по чл.69 и заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ
• Желаят да поддържат електронен регистър и архив на сключените договори.

 

 

Функции

НОВО! Възможност за сключване на договори с неограничен брой ренти в натура
НОВО! Начисляване на сума по собственик и история на извършените начисления и плащания
• Създаване и разпечатване на различни видове бланки за договори
• Генериране на ведомост по различни критерии
• Възможност за търсене по договори,собственици и имоти
• Начисляване сума по договора и генериране на разходен ордер или
платежни нареждания за извършване на плащания
• Създаване на електронен архив на документите за по-лесно търсене
• Гъвкаво изплащане на рента по различни критерии – в брой или в натура и по различни договори и собственици едновременно
• Управление на отношенията с наследниците, чрез данни за родословното дърво на собствениците
• Автоматично изчисление на рента към наследници по родословното им дърво
• Зареждане на данни от споразумения
• Лесно анексиране, подновяване и преотдаване на договорите

Ползи

• Контрол върху изплащането на ренти
НОВО! Начисляване на рента по договор или по собстеник
НОВО! Ведомост за изплащане на рента по избрано населено място
НОВО! Водене на регистър с ипотеки на имоти
НОВО! Регистър на продажбите и отчитане на стойността на закупените имоти
• История на начисленията
• Връзка с други модули на TechnoFarm
– Регистър на имотите обект на продажба
– Регистър на имотите обект на ипотека
• Спестяване на средства чрез сключване на договори за използваната
част от земеделските имоти
• Предпазване от грешки при управление на договорните отношения
• Бързи справки по различни критерии за землище, имот, договори, собственик, наследници, дължими ренти и др.
• Бързо подновяване и анексиране на изтичащи договори
• Автоматично изчисляване на дължимата рента за сключените
договори
• Визуализация на данни за договорите върху карта
• Лесно управление на дължимата рента
• Изплащане на рентата към наследници
• Автоматично отчитане и прехвърляне на имотите в договори
при преотдаване.

Резултати

• Обобщена справка “Ренти в лева” по землище
• Бланки за договори
• Печат на скица за имот
• Генериране на анкетна карта
• Заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ
• Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ
• Справки за дължими суми и ренти по договори
• Ведомост за изплащане на рентите
• Разходен ордер или платежно нареждане към договори
• Кантарна бележка
• Изготвяне на справки за изтичащи договори.