Повече за Модул Карта

1. karta

 

Модул Карта е предназначен за всички земеделски стопани, които:
• Кандидатстват за директни плащания
• Желаят да видят кои имоти в ИСАК или по кадастрална карта обработват
• Използват съвременни технологии за очертаване и обработка на парцели
• Желаят да заявяват всичко в реални граници
• Желаят да видят всички слоеве използвани при кандидатстване за субсидии

 

 

Функции

 • НОВО! Избор на основна карта от няколко вида сателитни снимки в т.ч. сателитните снимки от GeoSCAN, върху които могат да се визуализират
 • КВС граници и други слоеве, ползвани при кандидатстване за субсидии.
 • Зареждане на .shp файлове и визуализация на КВС, данни от ИСАК, допустим слой, данни от споразумения/ комасация и бработваните земеделски парцели.
 • Визуализиране на следните слоеве за територията на цялата страна:
  – Предварителен допустим слой за цяла България
  – Окончателен допустим слой за цяла България
  – Слой с постоянно затревени площи
  – Слой с необлагодетелствани райони за цялата територия на България
  – Слой със зоните от НАТУРА 2000 с влезли в сила заповеди
  – Специализирани слоеве по Агроекология, свързани със земи с ВПС
 • Богат набор от инструменти за очертаване и редактиране на границите на парцелите
 • Експорт за ИСАК и GPS навигации на всички заредени данни в модула.

Ползи

 • НОВО! Независимо зареждане на най-актуално КВС, предоставяно от ОСЗ на всеки три месеца
 • НОВО! Зареждане на данни за ползвателите и собственици на имотите от КВС
 • Подготовка на площи за зелени плащания
 • Подготовка на площи след споразумения
 • Успешно кандидатстване за директни плащания
 • Автоматично сравнение на данните за контрагента и регистрирания ползвател/собственик в данни за КВС от ОСЗ
 • Намиране на имот на полето
 • Визуализане върху карта на данни за КВС по различни критерии
 • Тематична карта по собственици и ползватели на имотите
 • Ограничаване на потенциални застъпвания и санкции, чрез очертаване на ползваните площи
 •  Наличие на история от предходните години
 •  Лесно опознаване на обработваемите площи, посредством КВС/КК
 • Визуализиране на допустимите и недопустими площи на база заредените слоеве за цялата територия на България.

Резултати

 • Очертаване и редактиране на обработваните земеделски площи
 • Визуализиране и експорт на обработваните площи и КВС имоти
 • Зареждане на данни за обработваните от навигации площи
 • Експортиране на цифрови данни за навигации/GPS устройства и ИСАК
 • Печат на карти на избрани данни за слоеве
 • Пресичане на площите с избрани слоеве с цел по-доброто им управление и анализ в модул “Субсидии”