Повече за Модул Субсидии

3. subsidii

Модул Субсидии е предназначен за всички земеделски стопани, които:
• Желаят да избегнат потенциални застъпвания
• Кандидатстват за субсидии за директни плащания по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
• Управляват поетия ангажимент по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” от ПРСР 2007-2013
• Желаят да изготвят анализ на почвените проби и планове на балансирано торене.

 

 

Функции

НОВО! Калкулатор за зелени плащания
НОВО! Регистриране на ЕНП
НОВО! Пресичане на ползваните площи със заредените слоеве и подготовка на файлове за кандидатстване за субсидии с помощта модул “Карта”
НОВО! Пресичане на площите за кандидатстване пред ДФЗ с имотите, ползвани на база правно основание
• Управление на сеитбооборота на всеки един от парцелите
• Визуализация на земеделски парцели по култури върху карта
• Сравнение на културите от текущата година, спрямо заложените в плана за сеитбооборот
• Проверка за географско припокриване с референтен слой
• Зареждане на почвени проби от лаборатория
• Създаване на файл с данни за агрохимичен анализ на почвите, готов за подаване към ДФЗ

Ползи

• Управление на площи по земеделски култури
НОВО! В новия под-модул „Съветник за субсидии” може да се извършат справки за възможностите за кандидатстване по схемите и
мерките, базирани на площ, въз основа на данните от слой „за ИСАК”
НОВО! Улеснено кандидастване, съобразено с новите изисквания
НОВО! Визуализиране на площи извън предварителния допустим слой, за които могат да се подават възражения
• Проверка за припокриване на площи спрямо площи от референтен слой по мярка 214 от ПРСР 2007-2013 за следене на 5-годишния ангажимент по мярка „Агроекологични плащания”
• Проверка за разминаване на земеделски култури спрямо одобрения план за Сеитбооборот
• Анализ на общата площ по земеделски култури
• Възможност за заявяване на всеки парцел по всички допустими схеми и мерки за подпомагане на площ.

Резултати

НОВО! Изчисления за всички площи за ИСАК и необходимия размер на екологично насочените площи (ЕНП)
• Справки за земеделски парцели по различни параметри
• Изготвяне на справки за припокриване
• Експорт на файл с данни за агрохимичен анализ на почвите, готов за подаване към ДФЗ
• Експорт на план за балансирано торене
НОВО! Изготвяне на таблица с всички парцели и желаните схеми и мерки, по които площите могат да бъдат заявени за подпомагане
• Анализ на запасеността на почвата на база почвените проби.