top of page

ДЯЛОВ КАПИТАЛ

Предназначен за:

 • Малки, средни и големи земеделски кооперации

Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Дялов капитал - дялов капитал
Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Дялов капитал - дивиденти
 • Създаване и управление на регистър на член-кооператорите

 • Използване на информацията за внесения и текущия дялов капитал на всеки един член-кооператор, а също така и общо за кооперацията

 • Създаване и поддържане на информация за задълженията на кооперацията към изключените член-кооператори

 • Осигуряване на лесен и бърз достъп до информация за начислените и изплатени дивиденти

Ползи
 • Създаване на бланки за заявления за постъпване или напускане на кооперацията

 • Определяне на сумата за разпределяне на дивиденти, като софтуерът се съобразява със заложените данъчни изисквания към този вид доход на член-кооператорите

 • Визуализиране на история на разпределените дивиденти и отчетните периоди за изплащане на сумите

 • Изплащане на дивиденти чрез касата на кооперацията с помощта на разходни касови ордери или по банков път чрез създаването на платежни нареждания за банков превод

 • Възможност за сторниране на некоректните плащания

Функции
 • Извеждане на справки за активни и изключени член-кооператори

 • Отчети за определен период

 • Изчисление на дивидент, които трябва да получи всеки член-кооператор

Резултати

Какво получавате с Модул Дялов капитал?

Ефективно управление на регистри и документация

Бързо и коректно изчисляване и изплащане на дивиденти

Улеснено администриране на данните за член-кооператорите

Можете бързо да достъпите необходимата ви информация

bottom of page