top of page

Общи условия

За повече информация може да се свържете с нас на:

+359 2 974 43 33

 

office[at]technofarm.bg

София 1784,

бул. Александър Малинов № 6

Описаната тук информация представя Общи условия и урежда начина, сроковете и условията, при които „НИК ЕЛЕКТРОНИКС” ООД, наричан за краткост ДОСТАВЧИК предоставя непрехвърляеми и ограничени права за ползване на продукти и услуги предлагани от дружеството за определен срок.

 

Чл.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане следната услуга:

(1) Достъп чрез интернет среда до предоставяните услуги.

(2) Достъпът се осъществява чрез интернет сайт, поддържан от ДОСТАВЧИКА. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име и парола, с които последният осъществява достъп до сайта. Потребителското име и паролата за достъп се изпращат на посочен ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за погрешно посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща.

 

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл.2. (1) За използване на предоставените услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКЪТ такса в размер, допълнително уговорен за конретните услуги, ползвани от ПОТРЕБИТЕЛЯ в определен изрично срок.

(2) Всички дължими от ПОТРЕБИТЕЛЯ абонаментни такси и суми се заплащат на ДОСТАВЧИКА по банков път по сметка посочена от ДОСТАВЧИКА.

            Банкова сметка IBAN: BG52UNCR70001521586918

            BIC код: UNCRBGSF

            Банка: УниКредит Булбанк АД

 

(3) Всички разходи по заплащането са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ издава фактура и я доставя електронно на адрес на електронна поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Плащанията следват да се извършват от ПОТРЕБИТЕЛЯ в предварително уговорен срок, като неполучаването на фактура на хартиен носител от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ не го освобождава от възникналото задължение за плащане. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Чл.3 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има следните права:

1. Да ползва услугата, предоставяна от ДОСТАВЧИКА.

2. Да получава права за достъп (потребителско име и парола) за администриране на отпуснатите акаунти.

3. Да заменя паролата, предоставена му от ДОСТАВЧИКА.

4. Да получава абонаментно обслужване срещу заплатена такса, включващо:

• Актуализация на данни, свързани с административни промени

• Актуализация на функционалности, свързани с работата на СОФТУЕРА

• Отстраняване на програмни грешки

• Телефонна поддръжка за една календарна година;

• Отговор на клиентски въпроси, пристигнали по e-mail;

• Помощ при възникнали проблеми;

• До 3 допълнителни посещения на място от служител на ДОСТАВЧИКА.

• Прави предложения/препоръки за нови функционалности, които да бъдат включвани в предстоящи ъпдейти, след анализиране от страна на ДОСТАВЧИКА.

 

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има следните задължения:

1. Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за възникнали технически проблеми и смущения в ползването на услугата.

2. Да уведомява ДОСТАВЧИКА за всички обстоятелства по промяна на данните за издаване на фактура и други документи, както и за лицата за контакти, адреса на регистрация и адреса за кореспонденция.

3. Да заплаща в срок дължимите в полза на ДОСТАВЧИКА суми, съгласно издадени фактури:

а) При неизвършено плащане на дължима такса/такси в срок от 10 /десет/ дни след падеж на фактурата се провежда обаждане или се изпраща електронно писмо от страна на ДОСТАВЧИКА с покана за погасяване на задълженията.

в) При неизвършено плащане на дължима такса/такси в срок от 30 /тридесет/ дни след падеж на фактурата, достъпът до системата на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще бъде ограничен.

г) При неизвършено плащане на дължима такса/такси в срок от 60 /шестдесет/ дни след падежа на фактурата към ПОТРЕБИТЕЛЯ се изпраща автоматично електронно писмо, че акаунта му ще бъде изтрит и информацията ще бъде загубена.

д) При неизвършено плащане на дължима такса/такси в срок от 65 /шестдесет и пет/ дни след падежа на фактурата акаунтът и всички съдържащи се в него лични данни се изтриват и ДОСТАВЧИКЪТ предприема необходимите мерки за събиране на задълженията.

4. Да обработва лични данни чрез СОФТУЕРА само с валидно основание, според чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 

Чл.4 (1) ДОСТАВЧИКЪТ има следните задължения:

1.Внедри/Инсталира и въведе в експлоатация СОФТУЕРА, предмет на настоящия ДОГОВОР до 10 работни дни след извършване на плащане по договора или след съгласуване с клиента.

2. Да осигурява непрекъснато ползване на услугата, освен в случаите на:

а) извънредни ситуации;

б) технически повреди;

в) прекъсване на интернет връзката поради независещи от ДОСТАВЧИКА причини;

г) прекъсване в обслужването на сървъра поради независещи от ДОСТАВЧИКА причини;

д) форсмажорни обстоятелства.

3. Да отстранява възможно най-бързо повредите в предоставяните услуги в рамките на съществуващите технически и производствени възможности.

4. Да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ телефонни номера за връзка, в случай на възникнали повреди, оплаквания или въпроси.

5. Да не предоставя на трети лица данните за ползваните акаунти, с изключение на заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лица, ползващи услугата.

6. Да разполага с квалифицирани служители за обслужване на ПОТРЕБИТЕЛЯ и поддържане на техническа изправност и качество на предоставяната услуга.

7. Да осигури техническа поддръжка и консултации по телефона в часовете между 09:00ч и 18:00ч в работните дни от седмицата

8. Да уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ при промяна на адреса на сайта за достъп до услугата.

9. Да осигури упътване за работа на предоставената услуга на български език.

10.Да предостави възможност за обучение на място или чрез отдалечен достъп, съгласно предварително уговорени условия за срок и заплащане. Вида и продължителността на обучението се определя в зависимост от ползваната от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ има следните права:

1. Да извършва прекъсвания на услугата по технически или експлоатационни причини, като в тези случаи е длъжен да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ предварително в рамките на 24 (двадесет и четири) часа преди началото на планираната профилактика на предоставения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща.

2. Да получава плащания за предоставената услуга, съгласно настоящите Общи условия.

3. Да променя едностранно размера на таксите за обслужване като уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ предварително писмено в срок от 7 (седем) календарни дни преди влизането на промените в сила.

4. Да прекрати предоставянето на услугата, в случай на забавяне на плащането за повече от 30 /тридесет/ дни от издаването на фактурата.

5. Да променя адреса на интернет сайта, на който се осъществява достъп за ползване на услугата.

6. ДОСТАВЧИКЪТ декларира, че има законно право да разпространява посочените програмни продукти, включително да предоставя правото на използване и разпространение на трети лицa.

7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възникнали спорове между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, във връзка със съхранявана и разпространявана чрез услугите предоставени от ДОСТАВЧИКА информация.

8. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за съхранение на лични данни.

 

ДЕФИНИЦИИ

 

ПОТРЕБИТЕЛ е всеки клиент на „НИК ЕЛЕКТРОНИКС” ООД, спрямо който „НИК ЕЛЕКТРОНИКС” ООД предоставя непрехвърляеми и ограничени права за ползването на определени услуги, предлагани от компанията за определен в договора срок.

 

АДРЕСИ И КОНТАКТИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

Чл.9. (1) Страните определят посочените в Договора адреси и координати за контакти помежду си в случаите, предвидени в Договора и настоящите Общи условия.

(2) Всички съобщения и уведомления между страните следва да бъдат извършвани в писмена форма, като условие за действителност. Писмената форма се счита за спазена, когато уведомленията са отправени на посочените в Договора адреси на страните чрез препоръчано писмо с обратна разписка, куриерска поща, факс, е-mail съобщение.

(3) В случай, че някоя от страните промени гореспоменатия адрес и/или лице за контакт и не уведоми писмено другата страна най-късно до 24 (двадесет и четири) часа след промяната, или при отказ да получи уведомление, или при невъзможност да бъде открита на посочения в този договор адрес независимо от причината за това, изпратените на посочения адрес съобщения се считат за надлежно изпратени и приети по смисъла на настоящия Договор.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§. 1. С подписване на Договор за предоставяне на услугата ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието данните от използването на услугата да бъдат обработвани от ДОСТАВЧИКА за статистически цели на последния. Обработката на данните се извършва по начин, който не позволява разкриване на лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно действащото българско законодателство.

§. 2. За неуредените с Договора случаи относно неговото изпълнение се прилага действащото българско законодателство.

§.3. Спорове между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА се уреждат чрез преговори. При не постигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентния съд, на територията на гр. София.

ъд, на територията на гр. София.

bottom of page