top of page

ИМОТИ

Предназначен за всички земеделски стопани, които:
 • Купуват, наемат, арендуват, преотдават или продават земеделска земя

 • Притежават собствена земеделска земя

 • Ежегодно изплащат рента за различни стопански години

 • Подават анкетна карта за регистрация по Наредба № 3 от 1999г. на МЗХ

 • Подават декларация по чл.69 и заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ

 • Желаят да поддържат електронен регистър и архив на сключените договори

Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Имоти - изглед 3
Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Имоти - изглед 2
Земеделски софтуер TechnoFarm - модул Имоти - изглед 1
 • Бързо подновяване и анексиране на изтичащи договори

 • Автоматично изчисляване на дължимата рента за сключените договори Визуализация на данни за договорите върху карта

 • Лесно управление на дължимата рента

 • Изплащане на рентата към наследници

 • Известия за изтичащи договори

 • Контрол върху начисляването и изплащането на ренти

 • Водене на регистър с ипотеки на имоти

 • Регистър на продажбите и отчитане на стойността на закупените имоти

 • Връзка с други модули на TechnoFarm

 • Спестяване на средства чрез сключване на договори за обработваемата част от земеделските имоти

 • Предпазване от грешки при управление на договорните отношения

 • Бързи справки по различни критерии за землище, имот, договори, собственик, наследници, дължими ренти и др.

Ползи
 • Начисляване на сума по собственик, договор или фирма и история на извършените начисления и плащания

 • Създаване и разпечатване на различни видове бланки за договори

 • Генериране на ведомост по различни критерии

 • Възможност за търсене по договори, собственици и имоти

 • Управление на отношенията с наследниците, чрез данни за родословното дърво на собствениците

 • Лесно анексиране, подновяване и преотдаване на договорите

Функции

 • Генериране на анкетна карта

 • Заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ

 • Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ

 • Справки за дължими суми и ренти по договори

 • Ведомост за изплащане на рентите

 • Разходен ордер или платежно нареждане към договори

 • Кантарна бележка

 • Изготвяне на справки за наета и собствена земя

 • Изготвяне на справки за платена рента

 • Оцветяване на картата на всички имоти по правно основание

 • Справка за неподновени договори

Резултати

Какво получавате с Модул Имоти?

Спестявате време и усилия при управлението на договорите

Гарантирате си прецизност и пълен контрол при изплащането на ренти

Лесно попълвате и подавате декларации и заявления

Осигурявате си пълна отчетност и при администриране на имотите

bottom of page