top of page

КАРТА

Предназначен за всички земеделски стопани, които:

 • Кандидатстват за директни плащания

 • Желаят да видят кои имоти в ИСАК или по кадастрална карта обработват

 • Използват съвременни технологии за очертаване и обработка на парцели

 • Желаят да заявят имоти в реални граници

 • Желаят да видя всички слоеве, използвани при кандидатстване за субсидии

Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Карта - ОСЗ
Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Карта - Тематична карта
Земеделски софтуер TechnoFarm - Модул Карта - КВС
 • Независимо зареждане на данни за актуални КВС и данни за ползватели и собственици, предоставяни от ОСЗ

 • Подготовка на площи след споразумения

 • Успешно кандидатстване за директни плащания

 • Намиране на имот на полето, посредством мобилното приложение TechnoFarm и навигация Trimble

 • Тематична карта по собственици и ползватели на имотите

 • Наличие на история от предходните години

 • Информация за обработваемата част на всички имоти

Ползи
 • Избор на основа на карта от няколко вида сателитни снимки, върху които могат да се визуализират КВС граници и други слоеве, ползвани при кандидатстване за субсидии

 • Визуализиране на следните слоеве за територията на цялата страна:

  - Предварителен допустим слой за цяла България​

  - Окончателен допустим слой за цяла БЪлгария

  - Слой с постоянно затревени площи

  - Слой с необлагодетелствани райони за цялата територия на България

  - Слой със зоните на НАТУРА 2000 с влезли в сила заповеди

  - Специализиран слоеве по Агроекология, свързани със земи с ВПС

 • Богат набор от инструменти за очертаване и редактиране на границите на парцелите

 • Богат набор на експорт за различни навигации

Функции
 • Очертаване и редактиране на обработваните земеделски площи

 • Експортиране на цифрови данни за навигации/GPS устройства и ИСАК

 • Печат на карти

 • Автоматично пресичане на всички имоти по Допустим слой

 • Информация за реално обработваемата част от всеки имот в землището

 • Зареждане на неограничен брой работни слоеве

 • Връзка с мобилно приложение

Резултати

Какво получавате с Модул Карта?

Обхващате обработваемата земя с един поглед

Лесно и прецизно очертавате обработваемите площи

Минимизирате риска от грешки при подаване на имоти в ИСАК

Имате достъп до информацията чрез мобилното приложение TechnoFarm

bottom of page