top of page

СКЛАД

Предназначен за:

Всички земеделски производители, които:

 • Администрират складови наличности

 • Ежедневно изписват материални запаси, влагани в производството

 • Искат да имат точна отчетност на потреблението на материали

 • Създават отчети и справки за текущи наличности и минимални количества в склада

модул склад - 3
модул склад
 • Администриране на много складове в стопанството

 • Контрол върху доставените и изписани количества на различни материали

 • Управление на минимални количества по видове материали

 • Проследяване на срока на годност на заприходените артикули

 • Лесно генериране на справки за заприходени и изписани количества

 • Връзка с останалите модули на TechnoFarm

Ползи
 • Йерархична структура на складовете

 • Трансфериране на материали между стопанствата

 • Възможност за различни права на достъп на потребителите

 • Генериране на документи за изписване и трансфер

 • Управление на контрагенти

Функции
 • Създаване на отчет за наличности към конкретна дата

 • Проследяване на доставки по артикули и контрагенти

 • Проследяване на изписване по атрикули и парцели

 • Досие на вложените резервни части във всяка машина

 • Генериране на справки за минимални количества и срок на годност

Резултати

Какво получавате с Модул Склад?

Пълна информация за

наличностите

в склада

Интеграция с модул Агротехника и отчитане на изписаните материали по парцели

Мониторинг на движението на материали от и към склада

Лесно и бързо генериране на справки и документи, свързани с материалите в стопанството

bottom of page